Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber akryzol

weber akryzol
weber akryzol

Výhody produktu

  • určená na monolitické betónové konštrukcie, izolácia proti zemnej vlhkosti
  • len pre vnútorné použitie
  • dobrá vodotesnosť
  • bezošvé spracovanie

Jednozložková hydroizolačná náterová hmota na disperznej báze.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Hmota je určená na vytvorenie hydroizolačných náterov monolitických betónových konštrukcií, izolácie proti zemnej vlhkosti. Použitie je na izolačné nátery nádrží, kolektorov, vodojemov a pod.
Nie je vhodný na tesnenie aktívnych trhlín a konštrukcií pred dotvarovaním a na izolácie v agresívnom prostredí.

Spotreba

weber.akryzol (7601):
1,5 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
hmota na báze disperzie, minerálnych plnív, modifikujúcich prísad a pigmentov

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad na hydroizoláciu musí byť pevný, vyrovnaný, bez trhlín, výčnelkov, bez poškodenia a znečistenia. Vhodným podkladom je betón, cementový poter a cementová omietka. Podklad musí byť vyzretý.

Podkladný náter
Pripravený podklad sa napúšťa buď weber.akryzolom zriedeným vodou v pomere 1:3 alebo weber.betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5 – 1:8.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C.

Náradie
PE vedro, miešacie zariadenie, štetec, valček.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa ihneď po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

Aplikácia

Na podklad natretý podkladným náterom sa urobí náter weber.akryzol po 12 hodinách, pričom je treba zabrániť zaprášeniu a znečisteniu pripraveného podkladu. Hydroizolačná hmota sa pred použitím premieša v prepravnej nádobe plochou tyčou alebo elektrickým miešadlom a je pripravená na priame použitie.
Pripravená zmes sa nanáša štetcom vo dvoch vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami sa môže v kútoch a rohoch vystužiť BE-14. Druhý náter je možné robiť po 12 hodinách. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch.

Postup:

  1. Aplikujeme prednáter.
  2. Následne vykonáme nanesenie prevej vrstvy weber.akryzol, do ktorej sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky (BE-14).
  3. Vykonáme druhý náter weber.akryzol.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.akryzol

V 3 a 15 kg PE obaloch.

Skladovanie

6 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list – bez obmedzení. Materiál ukladajte mimo dosahu detí. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Likvidácia nepoužiteľných zvyškov sa robí tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.

Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a sú založené na najnovších technických poznatkoch. U spracovateľov sa predpokladajú všeobecné znalosti o aplikácii hydroizolačných hmôt.