Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 933

weber.tec 933
weber.tec 933

Výhody produktu

  • vodotesná (vhodná najmä pre problémy s tlakovou vodou)
  • rýchlo tvrdnúca
  • vhodná pre exteriér i interiér
  • jednoduchá aplikácia

weber.tec 933 je rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes s kompenzáciou zmršťovania a nepriepustnosti vody, pre zatesnenie a vyplnenie miest v prechodových oblastiach stena/podlaha, alebo v napojení na stenu.
Vhodná na uzavretie chybných miest v betóne alebo v stene, taktiež i ako egalizačná stierka.

Vlastnosti výrobku

Použitie

weber.tec 933 je vhodná pre zatesnenie a vyplnenie miest v prechodových oblastiach stena/podlaha, alebo v napojení na stenu. Vhodná pre interiér i exteriér. Taktiež na uzavretie chybných miest v betóne alebo v stene. Vhodná i ako egalizačná stierka.

Farebné odtiene

Vyrába sa v šedej farbe.

Spotreba

weber.tec 933 (HKS TEC 003):
18 kg/m2 (na 1 cm hrúbky)

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Pevný, nosný a bez nečistôt, a tiež bez voľných a pieskovitých zložiek, prípadne staré vrstvy odstrániť. Predvlhčiť do tej miery, aby v čase nanesenia weber.tec 933 bol k dispozícii matne vlhký podklad. Ako podklady sú vhodné: betón, cementový poter, tehla a vápennopieskové kamenivo.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia).

Náradie
Elektrická vŕtačka s nasadeným miešadlom, hladidlo, hladidlo do rohov a spojov.

Čistenie
Nádoby a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

weber.tec 933 sa namieša podľa požadovanej konzistencie s 2,5 lit. až 3,0 lit. vody ku 25 kg weber.tec 933. Následne sa homogénne mieša po dobu 2 minút. Ako miešací nástroj je vhodná napríklad elektrická vŕtačka s nasadeným miešadlom.

Naneste prvú vrstvu zmixovanú do plastickej konzistencie. Potom naneste weber.tec 933 do rohov. Posledná vrstva musí byť aplikovaná do čerstvej prvej vrstvy a rozotieraná do kruhu v zaoblení max. 50 mm.

Po vyschnutí môže byť nanesená ďalšia vrstva bitúmenovej hydroizolácie, prípadne hydroizolačného tmelu na báze cementu.

POZNÁMKA
Vyššie teploty skracujú dobu spracovania, nižšie teploty dobu spracovania predlžujú.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.tec 933

V 25 kg papierových obaloch.

Skladovanie

Suchý a mrazuvzdorný, v originálnom uzatvorenom balení je skladovateľný minimálne po dobu 9 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.