Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec 933

webertec 933
webertec 933

Výhody produktu

  • vytvára vodonepriepustný spoj
  • kompenzuje zmrašťovanie
  • rýchlotvrdnúca hmota

Rýchlotvrdnúca vysprávková a výplňová suchá maltová zmes.

Vlastnosti výrobku

Použitie

webertec 933 je vhodná pre zatesnenie a vyplnenie miest v prechodových oblastiach stena/podlaha, alebo v napojení na stenu. Vhodná pre interiér i exteriér. Taktiež na uzavretie chybných miest v betóne alebo v stene. Vhodná i ako egalizačná stierka.

Farebné odtiene

Vyrába sa v šedej farbe.

Spotreba

webertec 933:
18 kg/m2/10 mm hrúbky

Technické údaje

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Pevný, nosný a bez nečistôt, a tiež bez voľných a pieskovitých zložiek, prípadne staré vrstvy odstrániť. Predvlhčiť do tej miery, aby v čase nanesenia weber.tec 933 bol k dispozícii matne vlhký podklad. Ako podklady sú vhodné: betón, cementový poter, tehla a vápennopieskové kamenivo.

Podmienky na spracovanie
Práce spojené s aplikáciou sa nesmú robiť pri teplotách pod +5°C a nad 30°C (vzduch aj konštrukcia).

Náradie
Elektrická vŕtačka s nasadeným miešadlom, hladidlo, hladidlo do rohov a spojov.

Čistenie
Nádoby a nástroje sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

webertec 933 sa namieša podľa požadovanej konzistencie s 2,5 lit. až 3,0 lit. vody ku 25 kg webertec 933. Následne sa homogénne mieša po dobu 2 minút. Ako miešací nástroj je vhodná napríklad elektrická vŕtačka s nasadeným miešadlom.

Naneste prvú vrstvu zmixovanú do plastickej konzistencie. Potom naneste webertec 933 do rohov. Posledná vrstva musí byť aplikovaná do čerstvej prvej vrstvy a rozotieraná do kruhu v zaoblení max. 50 mm.

Po vyschnutí môže byť nanesená ďalšia vrstva bitúmenovej hydroizolácie, prípadne hydroizolačného tmelu na báze cementu.

POZNÁMKA
Vyššie teploty skracujú dobu spracovania, nižšie teploty dobu spracovania predlžujú.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.tec 933

V 25 kg papierových vreciach.

Skladovanie

Suchý a mrazuvzdorný, v originálnom uzatvorenom balení je skladovateľný minimálne po dobu 9 mesiacov.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy na ochranu zdravia a prevenciu nehôd, ktoré sú uvedené v kartách bezpečnostných údajov a na štítku obalu.

Prípadné ochranné práce, ako aj existujúce zákony a ustanovenia, týkajuce sa napr. ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, sú používatelia našich výrobkov povinní dodržiavať vo vlastnej zodpovednosti.