Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber akryzol

weber akryzol
weber akryzol

Výhody produktu

  • vhodné na anhydritové potery
  • trvalo flexibilný materiál
  • lepenie obkladov a dlažieb po 24 hodinách

Jednozložková náterová hydroizolácia pod obklady a dlažby.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Hmota je určená na vytvorenie hydroizolačných náterov monolitických betónových konštrukcií, izolácie proti zemnej vlhkosti. Použitie je na izolačné nátery nádrží, kolektorov, vodojemov a pod.
Nie je vhodný na tesnenie aktívnych trhlín a konštrukcií pred dotvarovaním a na izolácie v agresívnom prostredí.

Spotreba

weber akryzol:
1,5 kg/m2/2mm

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
hmota na báze disperzie, minerálnych plnív, modifikujúcich prísad a pigmentov

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad na hydroizoláciu musí byť pevný, vyrovnaný, bez trhlín, výčnelkov, bez poškodenia a znečistenia. Vhodným podkladom je betón, cementový poter a cementová omietka. Podklad musí byť vyzretý.

Podkladný náter
Pripravený podklad sa napúšťa buď weber.akryzolom zriedeným vodou v pomere 1:3 alebo weber.betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5 – 1:8.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C.

Náradie
PE vedro, miešacie zariadenie, štetec, valček.

Čistenie
Nádoby, prístroje a nástroje sa ihneď po použití očistia vodou. Odporúčame mať počas práce pri sebe vedro s vodou na oplachovanie a priebežné čistenie.

Aplikácia

Na podklad natretý podkladným náterom sa urobí náter weber.akryzol po 12 hodinách, pričom je treba zabrániť zaprášeniu a znečisteniu pripraveného podkladu. Hydroizolačná hmota sa pred použitím premieša v prepravnej nádobe plochou tyčou alebo elektrickým miešadlom a je pripravená na priame použitie.
Pripravená zmes sa nanáša štetcom vo dvoch vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami sa môže v kútoch a rohoch vystužiť BE-14. Druhý náter je možné robiť po 12 hodinách. Hydroizolačný náter je možné zaťažiť vodou najskôr po 3 dňoch.

Postup:

  1. Aplikujeme prednáter.
  2. Následne vykonáme nanesenie prevej vrstvy weber.akryzol, do ktorej sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky (BE-14).
  3. Vykonáme druhý náter weber.akryzol.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.akryzol

V 5 a 15 kg PE obaloch.

Skladovanie

6 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list – bez obmedzení. Materiál ukladajte mimo dosahu detí. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Likvidácia nepoužiteľných zvyškov sa robí tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.

Všetky údaje v tomto návode sú nezáväzné. Sú však spracované podľa najlepších poznatkov a skúseností z praxe a sú založené na najnovších technických poznatkoch. U spracovateľov sa predpokladajú všeobecné znalosti o aplikácii hydroizolačných hmôt.