Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Slovník

V tejto časti nájdete odborné slová z odvetvia stavebníctva, vybrané spoločnosťou Saint-Gobain Weber.

Odborné slová sú uvedené v abecednom poradí. V prípade, že chcete zvoliť slovo začínajúce sa konkrétne písmeno, kliknite na príslušné písmeno a všetky dostupné odborné slová sa Vám ukážu.

Činiteľ svetlosti (činiteľ svetelného odrazu)

Určuje schopnosť vonkajšieho povrchu kontaktného zatepľovacieho systému alebo omietky v závislosti od farby povrchovej úpravy odrážať, resp. pohlcovať tepelné žiarenie.

Egalizačný náter

Zjednocuje farbu povrchu a zvyšuje vodovzdornosť povrchovej vrstvy.

Faktor difúzneho odporu

Vyjadruje schopnosť látky prepúšťať vodnú paru. Udáva, koľkokrát je difúzny odpor daného materiálu väčší ako rovnako hrubá vrstva vzduchu pri rovnakej teplote.

Kondenzačná zóna

Vymedzená časť hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia vodnej pary difundujúcej cez stavebnú konštrukciu.

Kontaktný zatepľovací systém

Prídavná konštrukcia vyznačujúca sa tepelnoizolačnou schopnosťou, ktorej jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom plošnom kontakte.

Kotevná dĺžka

Dĺžka spolupôsobenia kotevného prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie.

Kotevný prvok (hmoždinky)

Zabezpečuje spoľahlivý prenos zaťaženia hmotnosti zatepľovacieho systému a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie.

Lepiaca malta

Materiál priľnavý na podklad, pomocou ktorého možno vytvoriť spojovaciu vrstvu.
Lepiacu maltu možno vytvoriť z:
- pastovitého lepidla, do ktorého sa v závislosti od jeho podstaty pridá určené množstvo lepidla
- suchého - práškovitého lepidla, ktoré sa spracuje pridaním požadovaného množstva vody
- lepidla, ktoré je namiešané v hmote

Licencia

Oprávnenie vystavené autorizovanou osobou, ktoré umožňuje zhotoviteľovi stavebných prác vykonať zatepľovanie obytných a iných budov pozemných stavieb osvedčeným zatepľovacím systémom.

Nová budova

Budova, ktorá je na svoj účel použitia projektovaná a realizovaná ako nový, dovtedy neexistujúci objekt.

Obvodový plášť

Stavebná konštrukcia tvoriaca vonkajší, zvyčajne zvislý obal budovy, zabezpečuje ochranu vnútorného prostredia pred nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.

Omietkový zatepľovací systém

Prídavná vrstva vytvorená z malty vyznačujúcej sa tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Osnova

Sústava pozdĺžnych nití výstužnej mriežky.

Povrchová vrstva (omietka) pri kontaktných zatepľovacích systémoch

Vrstva v kontaktnom zatepľovacom systéme, ktorá chráni zatepľovací systém pred mechanickým poškodením a klimatickými vplyvmi. Vytvára farebný a štrukturálny vzhľad vonkajšieho povrchu zateplenia. Hrúbku má minimálne 1,5 mm.

Prestup tepla

Na vnútornom alebo vonkajšom povrchu určuje výmenu tepla medzi povrchom stavebnej konštrukcie a okolitým vzduchom, charakterizovaný je súčiniteľom prestupu tepla.

Rosný bod

Teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej vzniká kondenzácia vodnej pary.

Soklová lišta

Kovový nekorodujúci profil zabezpečujúci ochranu zatepľovacieho systému pred mechanickým poškodením. Vytvára presné vymedzenie začiatku zatepľovacieho systému.

Spojovacia vrstva

Je vytvorená z lepiacej malty, ktorá v kontaktnom zatepľovacom systéme zabezpečuje spolupôsobenie pôvodnej stavebnej konštrukcie a vrstiev zatepľovacieho systému.

Spotreba energie

Množstvo tepla stanovené výpočtovo alebo merané v skutočných podmienkach potrebné na dosiahnutie požadovanej teploty vnútorného vzduchu vo vykurovaných miestnostiach, pri uvažovaní definovaných normových, výpočtových alebo skutočných tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a pôsobenia vonkajších klimatických podmienok.

Súčiniteľ difúzie vodnej pary

Udáva množstvo vodnej pary, ktoré difunduje za jednotku času kockou s hranou 1 m medzi dvoma protiľahlými stenami, medzi ktorými je rozdiel čiastočného tlaku vodnej pary 1 Pa.

Súčiniteľ prechodu tepla U

Udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia plochou konštrukcie 1 m2 pri jednotkovom rozdieli teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu.

Súčiniteľ prestupu tepla

Je definovaný podielom hustoty tepelného toku a rozdielu teplôt medzi povrchom konštrukcie a okolitým vzduchom. Súčiniteľ prestupu tepla je vyjadrený súčtom súčiniteľa prestupu tepla sálaním a prúdením.

Technické osvedčenie

Kladné technické hodnotenie vlastností zatepľovacieho systému vytvoreného z certifikovaných materiálov a výrobkov, potvrdzuje alebo vymedzuje možnosti jeho zabudovania na zlepšenie teplotechnických vlastností pôvodných stavebných konštrukcií.

Technologická prestávka

Čas potrebný na prerušenie vytvárania jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému, ktoré sú vo vzájomnom kontakte.

Tepelná vodivosť

Schopnosť látky prenášať teplo vedením, je charakterizovaná súčiniteľom tepelnej vodivosti ako základný ukazovateľ tepelnoizolačných vlastností materiálu.

Tepelnoizolačná vrstva

Časť kontaktného zatepľovacieho systému vytvorená z tepelnoizolačného materiálu, zabezpečuje požadovanú tepelnoizolačnú schopnosť zateplenej stavebnej konštrukcie.

Tepelný most

Časť stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej tepelnotechnickej homogenity je teplota vnútorného povrchu v zimnom období nižšia ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie.

Tepelný odpor R

Veličina, ktorá určuje schopnosť stavebnej konštrukcie zabezpečovať tepelnú ochranu. Je charakterizovaná hustotou tepelného toku šíriaceho sa stavebnou konštrukciou. Tepelný odpor konštrukcie je tým väčší, čím väčšia je hrúbka konštrukcie (vrstvy) a čím nižší je súčiniteľ tepelnej vodivosti konštrukcie (vrstvy).

Tuhosť hmoždinky v šmyku

Sklon pracovného diagramu šmyku na hlavu kotevného prvku na konci kotevného prvku v oblasti linearity.

Útok

Sústava priečnych nití výstužnej mriežky.

Výstužná malta (stierka)

Materiál s požadovanými mechanickými vlastnostiami vhodnými na vytvorenie výstužnej vrstvy. Môže byť identická so spojovacou maltou.

Výstužná mriežka (sieťovina)

Textília, zvyčajne sklená, alkáliovovzdorná, upravená povrchovo alebo v hmote. Aplikuje sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania.

Výstužná vrstva

Vrstva kontaktného zatepľovacieho systému, ktorá zabezpečuje prenos zaťaženia od povrchovej úpravy a eliminovanie deformácií vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania spôsobovaného vonkajšími silami.

Základný náter (podkladný náter)

Podkladový penetračný náter zabezpečujúci spolupôsobenie povrchovej vrstvy a výstužnej vrstvy.

Zatepľovací systém

Skladba materiálov a doplnkových prvkov, ktoré spolu s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpečujú požadovanú tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy. Môže byť kontaktný zateľovací systém alebo odvetraný.

Zatepľovanie

Súbor technických opatrení, ktoré zabezpečujú tepelnú ochranu budovy a umožňujú zabudovanie prídavných vrstiev stavebnej konštrukcie spravidla na jej vonkajšej strane, ktorých súčasťou je tepelnoizolačná vrstva.