Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberflitr

weberflitr
weberflitr

Novinka

Výhody produktu

  • vytvára trblietavý vzhľad fasády
  • čierna a zelená varianta
  • nanáša sa striekaním do čerstvej tenkovrstvovej omietky

Lesklé farebné zrná, ktoré sa nanášajú technológiou striekania do mokrej tenkovrstvovej omietky.

 

 

Vlastnosti výrobku

Použitie

Lesklé zrná weber.flitr nastriekané do mokrej tenkovrstvovej omietky svojimi lesklými plochami odrážajú dopadajúce svetlo a vytvárajú podobný efekt ako šupiny sľudy v minerálnych škrabaných omietkach.

Spotreba

cca. 0,3 kg/m2 v závislosti na zrnitosti omietky, veľkosti karbidových zŕn, hustoty nástreku

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podkladom sú mokré tenkovrtvové omietky weber.pas po rozotretí a vytvorení štruktúry.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia. Na zavädnutú alebo už zaschnutú omietku nie je možné zrná nanášať.

Náradie
Omietková pištoľ, kompresor, bežné náradie na aplikáciu tenkovrtvovej omietky

Čistenie
Prebytočné zrná sa vysypú z násypky pištole. Pištoľ sa vyčistí prefúknutím stlačeným vzduchom z kompresoru.

Aplikácia

Zrná weber.flitr sa nanášajú omietacou pištolou do mokrej tenkovrstvovej omietky ihneď po jej aplikácii. Prestávka medzi aplikáciou omietky a nanášaním zŕn weber.flitr nie je možná, pretože prúd vzduchu z omietkovej pištole, ktorý unáša zrná omietku vysúša a keď by omietka bola už zavädnutá alebo suchá, zrná by sa na omietku dostatočne nenalepili a odpadli by priamo počas aplikácie alebo s priúdajúcim časom. Zrná sa musia aplikovať rovnomerne. Čím je farebný rozdiel medzi podkladnou omietkou a zrnom väčší, je treba klásť dôraz na rovnomernosť a pravidelnosť striekania zŕn. Voľba priemeru trysky na omietkovej pištoli a nastavenie tlaku vzduchu na redukčnom ventile záleži na hrúbke zŕn a skúseností pracovníka, ktorý aplikuje weber.flitr.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 5 a 25 kg PE obaloch

Skladovanie

Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pred začatím prác venujte pozornosť pokynom pre ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené na obale výrobkov alebo v bezpečnostných listoch. Pri práci v s výrobkom nejedzte, nepite, nefajčite a používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky.