Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas sandstone

weberpas sandstone
weberpas sandstone

Výhody produktu

  • atraktívna pieskovcová štruktúra
  • nízka povrchová nasiakavosť
  • jednoduchá aplikácia

Celofarebná dekoratívna tenkovrstvová omietková hmota so štruktúrou pieskovca. Omietka je určená na povrchové úpravy KZS weber.therm.

Vlastnosti výrobku

Použitie

  • ochrana a farebná povrchová úprava vonkajších stien, povrchová vrstva v KZS weber.therm
  • aplikácia pre exteriéri aj interiéri
  • použitie iba na vertikálne steny. Použitie hmoty na horizontálne povrchy alebo naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú zabezpečené pred atmosferickými vplyvmi

Farebné odtiene

weber.pas sandstone sa vyrába v 2 farebných odtieňoch:
Pieskovo svetlá
Pieskovo tmavá

Spotreba

Spotreba omietkovej hmoty na rovnom povrchu 3 - 3,5 kg/m2.

Zloženie / technické údaje

Objemová hmotnosť: 1,6 +/-10% g/cm3
Relatívny difúzny odpor (m): < 2
Teplota aplikácie: +5 do +25 stupňov C
Minimálna hrúbka nanášanej vrstvy: 1,5mm
Otvorený čas schnutia: približne 20 minút
Spotreba na rovnom podkladovom povrchu 
(v závislosti od spôsobu aplikácie): 2,5 – 3 kg / m2
Odolnosť voči úderu: > 3J
Medzivrstvová priľnavosť: > 0,3 MPa

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad 
Podklad musí byť rovný, hladký, stabilný, nosný, suchý bez znečistení znižujúcich priľnavosť, ako je prach, cementové mlieko, staré vrstvy náterov, staré vrstvy náterov, separačný olej, mastnota a pod. Podklad má byť zabezpečený pre možnosťou kapilárneho nasávania vody alebo zvlhčenia spôsobeného inými príčinami.

Podmienky na spracovanie
Dekoratívna omietková hmota weber.pas sandstone sa dodáva pripravená na použitie, je potrebné ju iba dôkladne premiešať. Hmotu treba miešať ručne, nepoužívať elektrické miešadlo. V prípade príliš hustej konzistencie (dlhšie skladovanie, vysoké teploty, a pod.) výrobok je možné rozriediť malým množstvom čistej vody – zvyčajne nie viac ako 165 ml na 25 kg vedro.
Premiešanú omietkovú hmotu weber.pas sandstone nanášať na šablóny prilepené k podkladu, ktorý bol predtým ošetrený podkladovým náterom. Výrobok nanášať ručne alebo mechanickým nástrekom. Pri ručnej aplikácií hmotu nanášať pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele a vyhladzovať vždy jedným smerom. Pri mechanickej aplikácií hmotu striekať v troch vrstvách princípom aplikácie mokrej vrstvy na mokrú vrstvu. Správne nanesená omietka musí celkom vyplniť šablónu. Celková hrúbka nanesenej omietky musí byť aspoň 1,5mm. Hladidlo na zatieranie sa musí z času na čas očistiť gumovou špachtľou.

Práce spojené s nanášaním omietkovej hmoty weber.pas sandstone je potrebné vykonávať pri teplote vzduchu a podkladového povrchu medzi +5° a +25°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu nižšej ako 80%. Počas nanášania a tuhnutia nanesenej omietky je potrebné sa vyhýbať priamemu slnečného žiareniu a chrániť fasádu pred priamym vplyvom atmosférických zrážok a pred silným vetrom – tieto podmienky urýchľujú tuhnutie omietky, čím sa výrazne skracuje otvorená dobu naneseného podkladu a znemožňuje správne zatieranie. Vykonávanú omietku je potrebné chrániť pred priamym pôsobením atmosférických zrážok až po úplne zatvrdnutie omietky. Odporúča sa požitie ochranných sieťok.

Upozornenie:
Čas celkového vyschnutia nanesenej omietky sa môže v podmienkach vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu a nízkej teploty predĺžiť až na niekoľko dní.
Šablóny majú jednorazové použitie. Šablóny sa dajú odstrániť ihneď po nanesení výrobku alebo po jeho úplnom zaschnutí. Odstránenie šablóny po čiastočnom zatuhnutí omietky môže spôsobiť odtrhnutie jej štruktúry. 

Pri aplikácií dekoratívnych omietok je potrebné dbať na to, že súvislé, nedelené povrchy steny sa musia omietať v celku, bez prestávok v práci. Omietacie práce je preto potrebné naplánovať príslušným spôsobom, v závislosti od rozmerov omietaného povrchu a atmosférických podmienok.
Jeden súvislý povrch sa odporúča omietať hmotou z tej istej série (dátumu) výroby, pri tých istých podmienkach a takým istým spôsobom. V prípade keď to nie je možné, odporúča sa zmiešanie niekoľkých vedier z rôznych šarží vo väčšej nádobe a systematické doplňovanie spotrebovanej hmoty. Vzhľadom na drobnú zrnitosť omietky je dôležité venovať pozornosť príprave podkladu. Akékoľvek nerovnosti môžu spôsobovať ťažkosti pri prilepovaní šablón a brániť správnemu nanášaniu omietky.
Výrobca ručí za kvalitu výrobku ale nemá vplyv na podmienky a spôsob jeho použitia. V prípade pochybností je potrebné vykonať vlastné skúšky alebo sa spojiť s technickými poradcami Weber.

Náradie
Antikorové hladidlo, murárska lyžica, gumová špachtľa.

Čistenie
Nádoby a náradie po použití okamžite vyčistite vodou.

Aplikácia

V zatepľovacom systéme weber.therm je podkladovým povrchom pre omietkovú hmotu weber.pas sandstone výstužná vrstva vytvorená z lepiacej malty weber.therm a sklotextilnej mriežky weber natretá podkladovým náterom weber.pas podkad UNI brick. Výstužná vrstva musí byť dobre zatuhnutá a vyschnutá (cca 3 dni). Jej hrúbka by nemala byť menšia ako 3 mm. Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy sú 3 mm. Prípadné nerovnosti, stopy po aplikácií sa musia vyhladiť brúsnym papierom. Na celý povrch naniesť vrstvu celofarebného podkladového náteru v smere škár weber.pas podkad UNI brick minimálne 24 hodín pred nanesením omietkovej hmoty. Podkladový náter odporúčame nanášať štetcom. 

Po úplnom zaschnutí podkladového náteru prilepiť na celý povrch, ktorý je určený na omietnutie, šablóny so vzhľadom prírodného kameňa.

Premiešanú omietkovú hmotu weber.pas sandstone nanášať na šablóny prilepené k podkladu, ktorý bol predtým ošetrený podkladovým náterom. Výrobok nanášať ručne alebo mechanickým nástrekom. Pri ručnej aplikácií hmotu nanášať pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele a vyhladzovať vždy jedným smerom. Pri mechanickej aplikácií hmotu striekať v troch vrstvách princípom aplikácie mokrej vrstvy na mokrú vrstvu. Správne nanesená omietka musí celkom vyplniť šablónu. Celková hrúbka nanesenej omietky musí byť aspoň 1,5mm. Hladidlo na zatieranie sa musí z času na čas očistiť gumovou špachtľou. 

Zvyšky malty nevhadzovať späť do vedra s hmotou. Nezatierať mokrým náradím. Omietacie práce je potrebné príslušne naplánovať, v závislosti od veľkosti omietaného povrchu a atmosférických podmienok.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

V 30 kg PE obaloch.

Skladovanie

Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pred použitím prijať opatrenia, aby sa predišlo fŕkaniu omietkovej hmoty. Chrániť oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí bezodkladne ich vypláchnuť vodou a vyhľadať lekársku pomoec. Pokožku umyť vodou a mydlom. Uchovávať mimo dosahu detí.