Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas silikon brush

weberpas silikon brush
weberpas silikon brush

Novinka

Výhody produktu

 • jemnozrnná omietka určená pre úpravu povrchu kefovaním
 • ťahy kefy vytvoria na omietke množstvo rovnobežných rýh
 • vysoká vodoodpudivosť povrchu omietky
 • ľahká aplikácia

  Dekoratívna omietka určená pre úpravu povrchu pomocou kefy.

   

   

  Vlastnosti výrobku

  Použitie

  Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotrenej omietky kefou. Povrch omietky sa väčšinou spracováva priamymi rovnobežnými ťahmi kefy vo vodorovnom alebo zvislom smere. K úprave povrchu omietky weber.pas silikon brush je vhodná napríklad tapetárska kefa, ktorá sa používa pri tapetárskych prácach. Výsledná textúra povrchu kefovanej omietky závisí na tvrdosti použitej kefy a tlaku na kefu. Pri použití tvrdšej kefy je kefovaná štruktúra výraznejšia.

  Spotreba

  2,5 – 3,0 kg/m2  v závislosti od druhu podkladu a spôsobu spracovania

  Zrnitosti

  veľkosť zrna do 1,5 mm

  Dokumentácia

  Technologický predpis (PDF)

  Technický list

  Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

  Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

  Príprava a aplikácia

  Spracovanie

  Podmienky na spracovanie
  Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

  Náradie
  Tapetovacia kefa, hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

  Čistenie

  Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

  Aplikácia

  Omietka sa nanáša na vyzretý podklad upravený podkladným náterom  weber 700, weber 705. V prvom kroku sa nanesie nerezovým hladidlom rovnomerná vrstva omietky weber.pas silikon brush v hrúbke najväčšieho zrna omietky, to je približne 1,5 mm. Nanesená vrstva sa dokonale vyrovná a uhladí nerezovým hladidlom tak, aby ťahy hladidla boli čo najmenej viditeľné.Povrch rozotrenej omietky upravíme pomocou tapetárskej kefy. Ťahy kefy vedieme rovnobežne, vodorovne alebo zvisle. Kefu držíme stále pod rovnakým uhlom k povrchu rozotrenej omietky, cca. 45°. V prípade zmeny uhla kefy k rovine rozotrenej omietky dochádza k zmene vytváranej textúry a tým k lokálnym nepravidelnostiam. Tlak na kefu musí byť stále rovnaký. Pokiaľ nechceme mať viditeľné napojenia kefovej omietky, musíme upravovanú časť omietky kefovať jedným ťahom kefy cez celú šírku steny alebo časti fasády, tzn. od rohu po roh. Pokiaľ sú napojenia kefovanej omietky  žiadané, prerušíme a znova napojíme ťah kefy v ľubovoľnom mieste.

  Balenie & bezpečnosť práce

  Balenie a dodávka

  V 30 kg PE obaloch

  Skladovanie

  Omietku je potrebné skladovať a prepravovať v hermeticky uzatvorených, nepoškodených vedrách, je ptorebné ju chrániť pred mrazom a pred vysokými teplotami. Dátum spotreby je 12 mesiacov od dátumu výroby, ktorý sa nachádza na obale.

  Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

  Pred začatím prác venujte pozornosť pokynom pre ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené na obale výrobkov alebo v bezpečnostných listoch. Pri práci v s výrobkom nejedzte, nepite, nefajčite a používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky.