Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Urýchľovač tuhnutia V001

Urýchľovač tuhnutia V001
Urýchľovač tuhnutia V001

Výhody produktu

  • Umožňuje prácu pri nízkych teplotách
  • Jednoduché použitie

Prísada do tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance, weberpas topdry, weberpas exclusive, weberpas akrylátová pre prácu, kedy nočné teploty môžu poklesnúť na bod mrazu.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Používa sa ako prísada do tenkovrstvových omietok weberpas aquaBalance, weberpas topdry, weberpas exclusive, weberpas akrylátová pri očakávaných poklesoch teplôt po aplikácií.

Umožňuje rýchlejšie tuhnutie omietky. V dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje.

Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C. V čase tuhnutia omietky, približne 5 hodín od jej nanesenia na fasádu objektu, je potrebné chrániť ju pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary). 

Spotreba

120 g (obsah jednej fľašky) na jedno balenie omietky (30 kg vedro) 

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Príprava a aplikácia
Tesne pred aplikáciou omietok weberpas aquaBalance, weberpas topdry, weberpas exclusive, weberpas akrylátová sa do vedra (30 kg) vmieša jedno balenie urýchľovača (120 g). 

Riedenie: prípravok sa neriedi

Náradie: miešadlo

Čistenie
Použité nádoby, nástroje, náradie a podobne je treba bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

120 ml fľaša.

Skladovanie

Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch a v suchu (pri teplotách od +5°C do 25°C), chrániť pred priamym slnečným žiarením a mrazom. Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Je nutné používať osobné ochranné pomôcky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť regeneračným krémom. Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu likvidovať v súlade so zákonmi a predpismi platnými v mieste použitia.