Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rudicolor

weber rudicolor
weber rudicolor

Výhody produktu

  • oteruvzdorný
  • možnosť aplikácie ako hladký náter
  • stály voči zásadám a exhaláciám
  • široký výber odtieňov
  • náterová hmota so zrnitou štruktúrou

Ľahko spracovateľná jednozložková fasádna hmota na báze čisto akrylátovej disperzie. Je pripravená na priame použitie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Na ochranu stavby a jej farebné a štrukturálne stvárnenie pri vytváraní nových fasád, ich obnove a modernizácii.

Farebné odtiene

weber.rudicolor sa vyrába vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka Weber color line.

Štruktúra - zrnitosti

90xxx weber.rudicolor - hladká štruktúra
91xxx weber.rudicolor Z - zrnitá štruktúra (zrno do 0,5 mm)

Spotreba

rudicolor: 0,6 - 1,0 kg/m2
rudicolor Z: 1,0 - 2,0 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
akrylátová disperzia, minerálne plnivá, stabilizačné prísady, vysoko hodnotné farebné pigmenty

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér-cementové malty, omietky. Všetky tieto podkady musia byť pevné, suché, bez trhlín a prachu, bez odlupujúcich sa častí. Novo zhotovená podkladová omietka, prípadne jemná omietka musí byť urobená podľa noriem s rovným povrchom, bez trhlín a musí byť dostatočne vyzretá.
Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia fasádnej náterovej hmoty weber.rudicolor. V prípade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnosť použitia omietky s výrobcom.
Pripravený podklad sa napustí weber.rudicolorom riedeným s vodou v pomere 1:3, alebo weber.betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5-8 podľa nasiakavosti podkladu. Po napenetrovaní musí podklad schnúť 2-4 hodiny.

Podmienky na spracovanie
Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5oC. Pri aplikácii je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie hmoty (teplota nad +25oC, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosti správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.

Náradie
Moltoprénový valček, maliarsky štetec, striekacie zariadenie, vŕtačka + Unimixér.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov hmoty.

Aplikácia

  1. Podklad sa penetruje weber.rudicolorom (90) riedeným 1:3 čistou vodou, alebo weber.betonkontakt riedeným s vodou v pomere 1:5–8, podľa nasiakavosti podkladu.
  2. Weber.rudicolor sa nanáša bežným postupom fasádnymi valčekmi vo dvoch vrstvách, nanesený materiál nesmie pred nadpojením zavädnúť (zaschnúť).
  3. Podľa použitého typu valčeka je možné dosiahnuť rozdielne typy štruktúr. Využíva sa špeciálny moltoprénový valček (existujú 3 druhy valčekov - jemný, hrubý a „hrach“).

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.rudicolor

V 25 kg PE obaloch, 16 ks - 400 kg/paleta
V 15 kg PE obaloch, 30 ks - 450 kg/paleta

Skladovanie

12 mesiacov v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Pri zanedbaní pravidiel osobnej hygieny môže mať hmota nepriaznivý vplyv na pokožku a sliznice. Pri práci chráňte telo ochranným odevom, ruky rukavicami, oči okuliarmi alebo ochranným štítom. Na hmotu bolo vydané Prehlásenie o zhode. Bol vystavený Bezpečnostný list - bez obmedzení. Po ukončení prác je treba dôkladne si umyť ruky mydlom a ošetriť vhodným ochranným krémom. Nepoužiteľné zvyšky sa likvidujú tak, že sa zabezpečí prístup vzduchu k pastovitej hmote a po vytvrdnutí sa deponujú na skládku ako inertný stavebný odpad.