Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberpas aquaBalance

weberpas aquaBalance
weberpas aquaBalance

Novinka

Výhody produktu

 • hydrofilný účinok
 • maximálne ekologická - bez biocídov
 • prirodzená, trvalá ochrana povrchu fasády proti pôsobeniu mikroorganizmov

 

 

Farbená, tenkovrstvová pastovitá omietka novej generácie regulujúca vlhkosť na povrchu fasády, pripravená na priame použitie na náter weber 700.

Vlastnosti výrobku

Použitie omietky

Na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Omietka je tiež určená ako konečná povrchová úprava kontaktných tepelno-izolačných systémov. Je vhodná na použitie do interiéru aj exteriéru.

Farebné odtiene omietky weberpas aquaBalance

Spektrum farieb podľa vzorkovnice WEBER COLOR LINE.

Pri použití na vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy, najmä na oslnené plochy, je povolené používať iba odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok weber.pas je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky (číslo v pravom hornom rohu na etikete vedra), v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia.

Štruktúra - zrnitosti

ryhovaná štruktúra (R480) veľkosť zrna 2,0 mm

roztieraná štruktúra (R080) veľkosť zrna 1,0 mm 

roztieraná štruktúra (R980) veľkosť zrna 1,5 mm

roztieraná štruktúra (R880) veľkosť zrna 2,0 mm

roztieraná štruktúra (R780) veľkosť zrna 3,0 mm

 

 

Spotreba

Ponúkame vám prehľad spotreby omietky weberpas aquaBalance

ryhovaná štruktúra (R480) veľkosť zrna 2,0 mm, 2,6 kg/m2

roztieraná štruktúra (R080) veľkosť zrna 1,0 mm 1,5 kg/m2

roztieraná štruktúra (R980) veľkosť zrna 1,5 mm 2,5 kg/m2

roztieraná štruktúra (R880) veľkosť zrna 2,0 mm 3,2 kg/m2

roztieraná štruktúra (R780) veľkosť zrna 3,0 mm 4,6 kg/m2

 

 

Zloženie / technické údaje

Tenkovrstvová omietka obsahujúca silikónové spojivo, prírodné kamenivo a vysoko hodnotné farebné pigmenty.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad pred aplikáciou omietky

Vhodné podklady sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenno-cementové, cementové a polymér- cementové malty, omietky a základné vrstvy vonkajších, tepelno-izolačných kompozitných systémov (ETICS). Podklad musí byť pevný, suchý, bez trhlín a prachu, bez voľne odlupujúcich sa častí. Novo zhotovené podkladné vrstvy musia byť vyhotovené s rovným povrchom a musia byť dostatočne vyzreté (základná vrstva ETICS minimálne 5 dní). Podklad musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru v celej ploche. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia - nadpájania a vytvorenia štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je treba počítať s pomalším schnutím omietky a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Náradie

Hladidlo PVC, hladidlo antikorové, lyžica antikorová, Unimixer - nástavec na vŕtačku, vŕtačka s možnosťou regulácie otáčok, maliarsky štetec a valček, väčšia plastová nádoba na miešanie.

Čistenie

Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď pred zaschnutím očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia. 

 

 

Aplikácia

  Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700 alebo weber 705. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weber.pas aquaBalance je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru.
  Pred samotnou aplikáciou je potrebné omietku premiešať, pri väčších plochách odporúčame premiešať obsah viacerých balení (3 až 4 vedier) v primerane veľkej nehrdzavejúcej nádobe. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať!
  Tenkovrstvová omietka weber.pas aquaBalance sa nanáša antikorovým hladidlom. Omietku s ryhovanou štruktúrou nanášame v hrúbke rolujúceho zrna, omietku bez guľových zŕn nanášame v 1,5 násobnej hrúbke hrúbky zrna. Bezprostredne po nanesení sa omietka zašúcha umelohmotným hladidlom tak aby vznikla želaná štruktúra.
  Pri aplikácii tenkovrstvovej omietky a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +5°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu.

  Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – nadpájanie a vyhotovenie štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí. . Pri relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 80% a nízkych teplotách blízkych +5°C sa môže schnutie omietky predĺžiť i na niekoľko dní. Ide predovšetkým o počasie na prelomu jesene a zimy, kedy sa vyskytujú časté hmly alebo drobné dažde a vlhkosť vzduchu sa blíži až k 100%. Za týchto podmienok urýchľovač urýchli tuhnutie omietky, ale jej vysychanie neurýchli.

  Je dôležité dbať na to, aby sa omietka zašúchavala vždy mokrá na mokrú a aby počas zašúchavania sa používal stále jeden druh náradia. Omietkou weber.pas aquaBalance môžeme vytvárať tiež viacfarebné plochy. Miesta styku jednotlivých farieb prelepíme krepovou páskou. Potom nanesieme prvý farebný odtieň, ktorý ukončíme na páske. Pásku ešte za mokra odstránime a získame tým peknú hranu omietky. Na druhý deň po zaschnutí prvej farby nalepíme krepovú pásku tesne na okraj prvej vrstvy omietky. Potom nanesieme omietku druhej farby, pričom jej nanášanie ukončíme tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepová páska slúži ako ochrana proti zašpineniu. Pásku snímeme bezprostredne po ukončení prác ešte za mokra, pričom musíme dbať na to, aby sme nezašpinili hotové omietky.

   Balenie & bezpečnosť práce

   Balenie a dodávka

   Tenkovrstvová omietka quaBalance

   30 kg PE obaly, 16 ks - 480 kg/paleta

   Skladovanie

   Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale.

   Ochrana zdravia a životného prostredia

   Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Je nutné používať osobné ochranné pomôcky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným krémom.
   Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu likvidovať v súlade so zákonmi a predpismi platnými v mieste použitia.