Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Diagnostikácia podkladu

Skôr než začneme so samotnou aplikáciou nivelačných hmôt, je potrebné dopredu diagnostikovať podklad.

Či je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý, je dôležitou informáciou pred voľbou druhu hmoty, prednáteru a samotnej aplikácie.

Pevnosť a súdržnosť podkladu

Posúdenie skladby materiálu podkladu je prvým krokom na ceste k správnej aplikácii nivelačných hmôt.

Kovovým tŕňom zistíme pevnosť podkladu.

Vždy je treba posúdiť podklad aj dokonalejším spôsobom – sondou. Týmto spôsobom sa zistí celková skladba podkladných vrstiev.

Ukážka totálne nestabilného podkladu.

Posúdenie stability jednotlivých finálnych vrstiev

V prípade, že ste sa rozhodli neodstraňovať jestvujúce finálne vrstvy, je potrebné posúdiť ich stabilitu po celej ploche miestnosti.

Pri starej dlažbe sa posudzuje poklepom každej dlaždice priľnavosť.

Posúdenie stability jestvujúcich stierok po odstránení povlakových krytín

Pevnosť stierky posudzujeme tzv. vrypmi oceľovým tŕňom alebo nožom.

Vytvoríme mriežku cca 2x2 mm na ploche cca 10x10 cm.

Ak cca 80 % stierkovej hmoty zostáva na mieste, nie je potrebná nová stierka.

Stabilita podkladu pri drevených podlahách

Ako budeme postupovať pri posudzovaní stability jestvujúcej drevenej podlahy (dosky, palubovky, vlysy)?

Odstránmie všetky vrchné vrstvy - nečistoty, prach, zvyšky lepidiel, vosky, laky a pod.

Najlepšie chôdzou po podlahe zistíme stabilitu dosiek.

Ak zistíme, že niektoré dosky sú uvoľnené, odporúčame ich mechanické pripevnenie.

Ako rozoznáme nasiakavý podklad od nenasiakavého?

Na podklad nalejeme menšie množstvo vody.

Ak je voda na povrchu i približne po 5 minútach, považujeme tento podklad za nenasiakavý. V prípade, že do 5 minút je voda vsiaknutá do podkladu, ide o nasiakavý podklad.

Ako odstránime zvyšky nečistôt?

Staré zvyšky cementu, sádry, lepidiel alebo starých náterov najlepšie odstránime mechanicky napríklad špachtľou alebo škrabkou.

Je potrebné odstrániť aj zvyšky náterov, a to najlepšie škrabkou (u väčších plôch obrúsením alebo otryskaním). Ak je povrch hĺbkovo narušený alebo znečistený (oleje, rozpúšťadlá), je potrebné ofrézovanie podkladu.

Starý náter je treba odmastiť napríklad saponátom s vodou a zároveň odstrániť zvyšky vosku alkalickým roztokom (sóda + voda).