Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermix stĺpkobetón

webermix stĺpkobetón
webermix stĺpkobetón

Novinka

Výhody produktu

 • jednoduchá aplikácia bez nutnosti miešania
 • ľahká spracovateľnosť

  Suchá betónová zmes bez nutnosti miešania.

  Vlastnosti výrobku

  Použitie

  webermix stĺpkobetón  je mnohostranne použiteľný betón, pri ktorom odpadá miešanie.  Je určený na betónovanie plotových stĺpikov, vlajkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lámp, sušiakov na prádlo, dopravných značiek a pod.

  Spotreba

  12,5l/25kg vrece

  Zloženie / technické údaje

  Cement, roztriedené minerálne prísady

  Reakcia na oheň  A1n
  Uvoľňovanie nebezpečných látok CT
  Pevnosť v tlaku  C35
  Pevnosť v ťahu pri ohybe  F6
  Mrazuvzdornosť po 20 cykloch  min. 75%
  Max. veľkosť zrna 10 mm

  Dokumentácia

  Technologický predpis (PDF)

  Technický list

  Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

  Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

  Príprava a aplikácia

  Spracovanie

  Všeobecné požiadavky na podklad
  Navlhčený otvor v zemi v priemere o 10-25 cm širší ako je kotvený prvok.

  Podmienky na spracovanie
  Teplota ovzdušia pri aplikácii musí byť v rozmedzí  od +5°C do +26°C. Teplota podkladu nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo zabétonovaný otvor nesmie byť vystavený priamym negatívnym účinkom tepla, prudkému vysychaniu a zrážok.

  Náradie
  Murárska lyžica, záhradná krhla, oceľové dladidlo, vodováha.

  Čistenie
  Murárska lyžica, záhradná krhla, oceľové hladidlo, vodováha.

  Aplikácia

  V závislosti na veľkosti stožiaru alebo stĺpika urobte otvor v priemere o 10-20 cm širší ako je priemer betónovaného predmetu. Po inštalácii a zafixovaní stĺpika v otvore dostatočne navlhčite steny a dno otvoru.

  Vyplňujte suchou zmesou  weber.mix stĺpkobetón postupne vo vrstvách 10 cm. Každú vrstvu potom zalejte vodou. Spotreba vody je 4,5 l/balenie. Po každom zaliatí vrstvy, počkajte 10 minút a až potom aplikujte nasledujúcu vrstvu. Poslednú vrstvu vyhlaďte oceľovým hladidlom.

  Balenie & bezpečnosť práce

  Balenie a dodávka

  weber.bat estrich

  V 25 kg papierových vreciach.

  Skladovanie

  6 mesiacov od dátumu výroby v originálnych, nepoškodených vreciach.

  Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

  Pred  začiatkom prác venujte pozornosť pokynom na ochranu zdravia a životného prostredia uvedených na obale výrobku alebo Karte bezpečnostných údajov. Pri práci s výrobkom nejedzte, nepite, nefajčite a používajte predpísané pracovné pomôcky.

  Likvidácia odpadov
  Postupujte podľa zákona o odpadoch v platnom znení.