Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Právne informácie

Prevádzkovateľom webovej stránky www.weber-terranova.sk je Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova (ďalej len "spoločnosť").

Právne pokyny

Obsah webových stránok spoločnosti sa neustále a s veľkou starostlivosťou aktualizuje. Napriek tomu nie je možné poskytnúť garanciu za ich správnosť, ani za ich aktuálnosť alebo úplnosť. Taktiež nie je možné prevziať zodpovednosť za chybný obsah.
Spoločnosť vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo na základe používania webových stránok, pokiaľ sme nekonali úmyselne alebo z hrubej nedbalosti. Nepreberá žiadnu zodpovednosť za všetky odkazy (linky), na ktoré sa táto webová stránka priamo alebo nepriamo odvoláva. Taktiež nemáme žiaden vplyv na to, či tretie osoby vytvárajú linky z Vašej na našu webovú stránku. Existencia týchto linkov nie je dôkazom pre spoluprácu s týmito podnikmi alebo odporúčaním ich ponuky.
Obsah a štruktúra týchto webových stránok podlieha autorskoprávnej ochrane. Táto ochrana sa vzťahuje aj na logá a ochranné známky, použité na tejto webovej stránke. Informácie, obrázky, logá, ochranné známky a iné údaje na webovej stránke spoločnosti nesmú byť bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu ďalej použité.

Ochrana údajov

Každým Vaším vstupom na túto webovú stránku sa do pamäte ukladajú údaje o vstupe (dátum, čas, otvorená stránka). Tieto údaje slúžia výlučne pre štatistické účely a ich vyhodnocovanie sa robí v anonymnej forme. Všetky osobné údaje obsiahnuté na webovej stránke spoločnosti sú uložené výlučne za účelom individuálnej starostlivosti a korešpondencie s Vami. Ručíme za to, že Vaše údaje budú používané výlučne interne a dôverne, v súlade s platným zákonnými ustanoveniami.

Kontaktné údaje spoločnosti

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: 00421 (2) 4445 3022
Fax: 00421 (2) 4445 3030

Centrála

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: 00421 (2) 4445 3022
Fax: 00421 (2) 4445 3030

 

Všeobecné nákupné podmienky 2017