Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako opravovať poškodené betónové konštrukcie?

Korózia prvkov betónových konštrukcií – balkónových podest, konštrukčných stĺpov, stien a pod., môže byť zdrojom trvalých a nebezpečných statických porúch, ktoré časom môžu ohroziť ich funkciu. Veľké trhliny, olúpaný betón a hrdzavá výstuž pôsobia tiež veľmi neesteticky.

Problém

Korózia prvkov betónových konštrukcií – balkónových podest, konštrukčných stĺpov, stien a pod., môže byť zdrojom trvalých a nebezpečných statických porúch, ktoré časom môžu ohroziť ich funkciu. Veľké trhliny, olúpaný betón a hrdzavá výstuž pôsobia tiež veľmi neesteticky.

Ak je hodnota pH betónu v rozpätí medzi 12,5 – 9 (prostredie silne zásadité), vtedy je výstuž dočasne chránená pred koróziou. Ak ale pH poklesne na menej než 9, dochádza k rýchlemu zhoršovaniu mechanických vlastností betónu.

Pod vplyvom súčasného prenikania škodlivých plynov a vody do betónu dochádza ku zväčšeniu jeho objemu a utesneniu pórov. Tým sa zhoršuje jeho pevnosť a za súčasnej korózie výstuže dochádza k postupnému rozpadu.

Korózia betónu je proces pomalý, ale trvalý.

Na koróziu betónu a betonárskej výstuže má vplyv:

  • pórovitosť, kapilarita a poškodenie betónu
  • agresívny vplyv škodlivín
  • nedostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu

Pri nedostatočnej ochrane výstuže preniká voda a škodliviny do betónu a dochádza ku korózii ocele. Tá zväčšuje svoj objem a tým dochádza k rozpadu betónu.

Renovácia betónových konštrukcií musí obsahovať:

  1. alkalické pH2
  2. ochranu pred agresívnymi plynmi a vodou
  3. zodpovedajúcu hrúbku krycej vrstvy betónu (2 cm novej systémovej ochrany zodpovedá 10 cm bežného betónu)

Poznámka: Realizácia sanačných omietok viď technické listy.

Stopy po vlhkosti sa môžu objaviť aj po silnom daždi. Tie ale neznamenajú vážnu hrozbu pre fasádu, ak je už ochránená vodoodpudzujúcou povrchovou úpravou.

Riešenie

Diagnostikácia a príprava podkladu

Najprv je treba vykonať prieskum poškodenej konštrukcie a vybrať správne materiály na jej opravu.

Skorodovaný betón sa odstráni až na pevný súdržný podklad (odporúčame urobiť kontrolu prídržnosti odtrhovými skúškami).

Oceľová výstuž sa musí zbaviť hrdze obrúsením rotačnou oceľovou kefou alebo brúsnym papierom.

Aplikácia

Výstuž sa ošetrí weber.rep ochrana. Pri použití nástrekovej malty na vyrovnanie nerovností je potrebné ochranný adhézny náter aplikovať na celej ploche.

Väčšie nerovnosti, dutiny a chýbajúca ochranná vrstva výstuže sa na malých plochách riešia natiahnutím weber.rep vysprávka H. Väčšie plochy sa ošetrujú ručne alebo strojovou omietačkou.

Vyhladenie povrchu alebo aj menšie opravy sa robia natiahnutím weber.rep vysprávka J,(weber.rep povrch - podľa hrúbky vrstvy) ktorá sa vyhladí hladidlom.

Pri požiadavke na farebné stvárnenie sa použije ochranný náter na betón weber.ton purolast.

Ak nie je požiadavka na farebné stvárnenie, odporúčame opravenú konštrukciu ošetriť SHC hydrofóbnym náterom. Tento náter sa používa aj v prípade požiadavky na zvýšenú ochranu konštrukcií pred soľnými roztokmi.

Pri väčších poškodeniach objektu je potrebné vykonať prieskum konštrukcie odbornou firmou a spôsob opravy konzultovať so špecialistom statikom.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

weberrep vysprávka J SV

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na jemné a drobné vyrovnávanie betónu.

weberrep vysprávka H

Vyrovnávacia malta na betón s hydraulickými pojivami určená na hrubé reparácie betónu.

weberrep ochrana

Prášková cementová malta so syntetickými prísadami určená na ochranu konštrukcie pred koróziou.

weberrep povrch

Vyrovnávacia malta na betón určená na jemné a celoplošné vysprávky betónových konštrukcií.

SHC hydrofóbny náter

Vodoodpudzujúci impregnačný prostriedok na silikónovej báze, pripravený na okamžité použitie.