Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.multiweb

weber.multiweb
weber.multiweb

Novinka

Výhody produktu

 • na steny aj stropy
 • pre hrúbku omietky 10-25 mm (1 vrstva)
 • pre murovanie do pevnosti v tlaku 2,5 MPa pre všetky druhy muriva okrem sadrových blokov
 • hydraulicky tuhnúca

Suchá minerálna zmes spojív pre výrobu jadrovej omietky a murovacej malty.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Malta pre ručné omietanie alebo murovanie. Pre murovanie do pevnosti v tlaku 2,5 MPa pre všetky druhy muriva okrem sadrových blokov.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Spotreba

Malta pre omietanie
Z jedného balenia (25 kg) namiešame cca 80 l čerstvej malty pre omietanie, čo znamená. Množstvo cca 4 m2 pri hrúbke omietky 20 mm.

Malta na murovanie
Z jedného balenia (25 kg) weber.multiweb namiešame cca 60 l čerstvej malty pre murovanie.

Zloženie / technické údaje

Pre maltu na omietanie
Pevnosť v tlaku min.                                                       1,5 MPa
Prídržnosť k podkladu min.                                           0,18 MPa
Mrazuvzdornosť                                                            10 cyklov
Spracovateľnosť cca                                                      90 minút


Pre murovaciu maltu
Pevnosť v tlaku min.                                                       2,5 MPa
Spracovateľnosť  cca                                                       90 minút 

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Pri murovaní je nutné silne nasiakavé podklady vopred namočiť, aby sa zabránilo rýchlemu vysušeniu malty. Malta nie je vhodná na murovanie zo sklenených tvárnic a sadrových prvkov.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota murovacích prvkov nesmie klesnúť pod +5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Miešačka, murárska lyžica.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  Výroba malty pre omietanie
  Premiešajte 25 kg balenie weber.multiweb a 100 kg piesku (frakcia 0-4; 0,3) so 17 l vody

  Výroba malty pre murovanie 2,5 MPa
  Premiešajte 25 kg balenie weber.multiweb a 75 kg piesku (frakcia 0-4; 0,3) s 11 l vody

   Balenie & bezpečnosť práce

   Balenie a dodávka

   weber.mix murovacia malta

   V 25 kg papierových obaloch, 42 ks = 1050 kg/paleta.

   Skladovanie

   12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

   Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

   Bezpečnosť práce
   Pred začatím prác venujte pozornosť pokynom pre ochranu zdravia a životného prostredia, ktoré sú uvedené na obaloch výrobku alebo karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a používajte predpísané ochranné pracovné pomôcky.

   Likvidácia odpadov
   Postupujte podľa zákona o odpadoch v platnom znení. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.