Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako realizovať zateplenie budovy vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS)?

 

Prečítajte si naše tipy, než sa pustíte do zatepľovacích systémov. Tieto odporúčania vychádzajú nielen z našich skúseností, ale i zo znalostí našich zákazníkov.

1.

Najčastejšie sa systém zakladá pomocou soklového profilu s odkvapovým nosom. Šírka profilu musí byť zodpovedajúca použitej hrúbke tepelnej izolácie. Profily sa pripevňujú skrutkami s malou medzerou medzi profilmi, na ich prípadné vyrovnanie sa použijú dištančné podložky. Na napojenie profilov je možné použiť plastové spojky.

2.

Systém je možné založiť bez soklového profilu, len s použitím výstužnej mriežky a montážnej laty.

3.

Na zabezpečenie odkvapu vody pri nadpraží alebo pri založení systému bez soklovej lišty sa použije rohový ochranný profil s odkvapovým nosom.

4.

Dosky alebo lamely tepelnej izolácie sa lepia zdola nahor na väzbu, väčším rozmerom dosky vodorovne. Len v odôvodnených prípadoch je možné lepiť izoláciu dlhším rozmerom zvisle.

5.

Príprava lepiacich a stierkových práškových hmôt spočíva v postupnom vmiešaní prášku do čistej vody pomocou rýchlobežného miešadla alebo miešačky s núteným miešaním.

6.

Nanášanie lepiacej hmoty sa robí vždy po obvode dosky a strede dosky tak, aby následne nalepená plocha tvorila min. 40 % celkovej plochy izolačnej dosky.

7.

Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vlny s priečnou orientáciou vlákien (lamely) sa robí vždy celoplošne.

8.

Dosky se lepia na väzbu. Nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry, ani na nároží. Pri lepení (následne ani pri stierkovaní) sa nesmie lepiaca hmota dostať na bočné steny tepelnej izolácie.

9.

Na ostení otvorov sa robí nalepenie dosiek celoplošne, najlepšie s presahom, a po zatvrdnutí lepiacej hmoty se urobí ich zarovnanie s vnútornou plochou.

10.

Pri lepení tepelnej izolácie na rohoch otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo vodorovnom ani zvislom smere, zostávajúca časť dosky sa dodatočne odrežie.

11.

Škáry medzi doskami nesmú byť umiestnené v mieste trhlín v podklade alebo napríklad na rozhraní dvoch rôznorodých materiálov v podklade.

12.

Škáry medzi doskami nesmú byť umiestnené v mieste zmeny hrúbky tepelnej izolácie z dôvodu rozdielnej hrúbky konštrukcie.

13.

Rozperné kotvy (hmoždinky) sa osádzajú po zatvrdnutí lepiaceho tmelu tak, aby nedošlo k posunu tepelnej izolácie a k narušeniu jeho rovinnosti, spravidla po 24 až 72 hodinách od nalepenia so zapustením taniera cca 2 – 3 mm pod povrch tepelnej izolácie. Následne sa rozperné kotvy prešpachtľujú lepiacim tmelom. Príklad rozmiestnenia rozperných kotiev na tepelnoizolačných doskách.

14.

Po overení rovinnnosti povrchu sa prípadné nerovnosti upravujú prebrúsením brúsnym papierom na hladidle väčšieho rozmeru, napríklad 250 x 500 mm. Brúsi sa spravidla kolmo na hranu polystyrénovej dosky.

15.

Výstužná vrstva sa robí plošným zatlačením výstužnej mriežky do výstužnej malty predom naneseného na podklad z izolantu tak, že sa odvíja pás mriežky zhora nadol a zároveň sa vtláča antikorovým hladidlom do tmelu od stredu k okrajom. Napojenie mriežky sa robí s presahom min. 100 mm. Výstužná malta sa nanáša v hrúbke cca 1,5 - 2,0 mm a zahladzuje sa do roviny.

16.

Ostrá a rovná spodná hrana systému sa vytvorí odrezaním a prípadným zabrúsením výstužnej vrstvy pozdĺž odkvapového nosa soklového profilu.

17.

Prípadné lokálne nerovnosti je možné odstrániť zrazením špachtľou, alebo prebrúsením.

18.

Všetky voľne prístupné hrany a rohy - napríklad nárožia budov, ostenia otvorov a pod. sa vystužia vtlačením vhodného profilu do predom nanesenej vrstvy výstužnej malty.

19.

Rohy otvorov sa vystužia diagonálne umiestnenými pruhmi výstužnej mriežky o rozmeroch min. 200 x 300 mm opäť vtlačením do predom nanesenej výstužnej stierky.

20.

V rámci vystužovania hrán sa vykonáva aj osadenie dilatačných profilov do vopred nanesenej výstužnej malty.

21.

Škáry medzi systémom a inou konštrukciou (napr. oplechovaním alebo výplňou otvorov a pod.) je treba upraviť vhodným profilom alebo trvalo pružným tesniacim materiálom odolávajúcim vplyvom počasia tak, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti do systému.

22.

Po dokonalom vyschnutí výstužnej vrstvy a prekontrolovaní rovinnosti sa nanáša vhodný podkladný náter.

23.

Tenkovrstvé omietky sa nanášajú na dokonale zaschnutý podkladný náter. Pri realizácii je treba nadpájať nanášaný materiál takzvane „mokré do mokrého“, čiže okraj nanesenej plochy pred pokračovaním nesmie zasychať.