Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm RD

weber.therm RD
weber.therm RD

Výhody produktu

  • ľahko spracovateľná
  • mrazuvzdorná
  • paropriespustná

Jednozložková prášková lepiaca a stierková cementová hmota, určená pre rodinné domy na tenkovrstvé lepenie a stierkovanie tepelnoizolačných dosiek.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Používa sa na lepenie tepelnoizolačných dosiek a zhotovenie výstužnej vrstvy pri kontaktných zatepľovacích systémov..

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weber.therm RD (C TSS25):

- lepenie tepelnoizolačných doskových materiálov - cca 4,0 kg/m2

- bezškárová výstužná stierka - cca 3,0 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Zmes cementu, triedeného kremenného piesku a zušľachťujúcich chemických prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť suchý, rovný a dostatočne pevný, zbavený všetkých nečistôt, mastnoty. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu vykonajte terénnu odtrhovú skúšku / prídržnosť - súdržnosť orientačne min. 0,3 Mpa/. V rámci prípravy podkladu pre lepenie dosiek osaďte zakladacie soklové lišty podľa dispozície projektu zateplenia.

Podkladný náter
Savé podklady penetrujte Custom penetráciou, riedenou vodou v pomere 1 diel disperzie : 7 dielov studenej vody.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C. Pri lepení je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Náradie
Antikorové hladidlo zubové, lyžica, vedro, miešačka, vŕtačka, Unimixér - miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po použití očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. Zmiešajte weber.therm RD s čistou studenou vodou v pomere 0,24 l vody na 1 kg (t. j. 6,0 l vody na 25 kg vrece zmesi) na pastovitú hmotu. Správne zamiešaná zmes sa po nanesení ozubenou stierkou nesmie roztekať a musí si udržať formu stierky. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu).
  2. Lepenie dosiek k podkladu sa vykonáva prevažne bodovo (zníženie difúzneho odporu/). Lepiaca malta sa nanáša na rub dosky po celom obvode a v cca 3 bodoch veľkosti dlane v pozdĺžnej osi (platí pre formát dosky 500 x 1000 mm). Dosky kladieme vzostupne na väzbu, styčné škáry bez malty.
  3. Rozotrite nános lepiace malty na pripravený podklad (polystyrén po obrúsení) s primeraným pritlačením malty rovnou stranou stierky. To zabezpečí napojenie malty na podklad a zaistí požadovanú prídržnosť.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.therm thinset

V 25 kg papierových obaloch, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia