Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Rozperné kotvy - montáž

Zaťaženie účinkami sania vetra (hodnoty podľa DIN 1055)

Pri najčastejšej výške budovy od 8 m do 20 m treba počítať so zaťažením 1,5 kN na m2 plochy pri okraji.

Stupne spoľahlivosti

V ETAG č. 014 je stupeň spoľahlivosti:
γ = 2 ako minimálna hodnota

V Rakúsku podľa ÖNORM B 6124 platí:
γ = 3 pre kotevnú hĺbku nad 70 mm
γ = 4 pre kotevnú hĺbku do 70 mm

Podľa nemeckých predpisov je:
γ = 3

Kvalitatívne triedy CZB (Česká republika) udávajú hodnotu:
γ = 3

Použitie skrutkovacích kotiev pre dutinové stavebné materiály:

  1. Roztiahnutá kotevná časť zatĺkacej kotvy pri zarážaní pod rovinu izolantu poškodzuje vnútorné priečky (výrazná redukcia hodnôt výťažných síl, ktorú nie je možné podchytiť laboratórnymi skúškami).
  2. Kotevná časť sa môže ľahko roztvoriť v dutine (neúčinné upevnenie).

Súčiniteľ bodovej tepelnej vodivosti U = 0,0014 W.K-1

Montáž tanierových zatĺkacích rozperných kotiev

rez zatepľovacím systémom
  • Rozperná kotva je dodávaná v predmontovanom stave s tŕňom nasadeným v rozpernej kotve.
  • Rozperná kotva sa zasunie do otvoru a usadí sa tak, aby tanier dosadol na tepelnoizolačnú vrstvu.
  • V prípade potreby sa lahkým poklepaním na predmontovaný tŕň zasunie na tepelnoizolačnú vrstvu.
  • Pokiaľ je odpor proti osadeniu rozpernej kotvy väčší a mohlo by dôjsť k jej predčasnémurozovretiu, je možné rozpernú kotvu osadiť poklepom na tanier vedľa tŕňu.
  • Ak je odpor pri osadzovaní rozpernej kotvy príliš veľký a rozperná kotva sa nedá popísanýmspôsobom úplne zasunúť do otvoru, je asi príliš opotrebovaný vrták a treba ho vymeniť.
  • Po osadení sa rozperná kotva niekoľkými údermi na hlavičku tŕňu upevní tak, aby bol tanier zapustený v tepelnej izolácii.
  • Pri správne upevnenej rozpernej kotve lícuje povrch hlavy tŕňu s povrchom taniera.

 

 

Princíp montáže natĺkacej kotvy NTK U

Princíp montáže skrutkovacej kotvy STR U s veľkou zátkou (pri tepelnom izolante hrúbky väčšej, nanajvýš rovnej 60 mm)

Princíp montáže skrutkovacej kotvy STR U s veľkou zátkou (pri tepelnom izolante hrúbky < 60 mm)

Kotevné plány

Schéma rozmiestnenia rozperných kotiev pre dosky 1000 x 500 mm

Schéma rozmiestnenia rozperných kotiev pre lamely 1000 x 200 mm

Kotvenie kontaktného zatepľovacieho systému cez výstužnú mriežku

Stanovenie oblasti nárožia

Definícia podľa STN 73 00 35: Nárožie je 1/8 užšej strany budovy, min. 1 m, max. 2 m.

Šírka budovy        do 8 m         od 8 do 12 m         od 12 m
Šírka nárožia          1,0 m                    1,5 m            2,0 m